1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare
  2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare
  3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali
  4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi
  5. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale
  6. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern